STADGAR FÖR ÄLTA FÖRENINGSRÅD

Datum 97-01-22

§1 ÄNDAMÅL

Älta Föreningsråd, i dessa stadgar benämnt rådet, utgör en sammanslutning av föreningar, vilka bedriver verksamhet inom rådets verksamhetsområde som är ÄLTA. Rådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Rådet skall främja samverkan i föreningslivet och vara en länk mellan kommundelsnämnden (numera: områdesnämnden, 1997), kommunen och föreningarna i ÄLTA genom:

att stödja medlemmarnas ideella och kulturella verksamhet,

att särskilt stödja föreningarnas verksamhet bland barn och ungdom,

att inspirera till föreningsaktivitet och vid behov medverka till och biträda vid

bildandet av nya föreningar,

att ge medlemmarna information i ungdoms-, förenings- och fritidsfrågor, att verka för utbildning av föreningsledare,

att främja föreningsverksamheten inom skolan och i kommunal verksamhet

för barn och ungdom,

att förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer

föreningslivet till godo,

att bistå föreningarna med kontorsteknisk och annan service,

att bevaka föreningslivets intressen,

att verka för att föreningslivet erhåller stöd från samhället,

att sprida kunskap om samt främja upplysning och debatt kring och inom

föreningslivet,

att bland föreningarna verka för större förståelse för och kunskap om varandras

intresseinriktningar i syfte att främja samverkan i föreningslivet,

att verka för ökad kontakt med och förståelse mellan folkgrupper med olika

kultur, religion och samhällssyn,

att söka samarbete med och stöd av samhället, kulturella och ideella samman-

slutningar samt enskilda personer i frågor som berör föreningslivet.

§2 MEDLEMSKAP

Moment 1:

Medlemskap kan vara fullvärdigt eller associativt. Rådsstyrelsen kan, efter skriftlig ansökan, som medlem anta varje förening som godkänner dessa stadgar.

Moment 2:

Med förening avses enligt dessa stadgar en sammanslutning som bedriver ideellt arbete och inte är av tillfällig karaktär. Sammanslutningen skall ha av medlemmarna antagna stadgar och en enligt demokratiska principer vald styrelse eller ansvarsgrupp om minst tre personer. Sammanslutningens verksamhet skall regelbundet granskas av minst en demokratiskt vald revisor. Sammanslutningen skall föra förteckning över sina medlemmar. Sammanslutningens verksamhet får inte vara organiserad eller bedriven affärsmässigt och inte heller ha till syfte att ge ekonomiskt överskott som kan fördelas till medlemmar .

Moment 3:

Förening som inte bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom rådets område eller är medlem av annat föreningsråd kan dock endast antas som associerad medlem. Sammanslutning som inte till alla delar uppfyller de i mom. 2 nämnda kraven kan antas som associerad medlem. Kravet på en enligt demokratiska principer vald styrelse eller ansvarsgrupp om minst tre personer skall dock vara uppfyllt.

§3 MEDLEMSAVGIFT OCH RAPPORTERING

Medlem skall före den 1 Maj varje år till rådet erlägga av rådsmötet fastställd medlemsavgift, förteckning över föreningens senast valda styrelse eller ansvarsgrupp samt uppgift om antalet medlemmar under och över 25 år.

   

§4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Moment 1:

Medlem som önskar utträda ur rådet, skall skriftligen anmäla detta till rådsstyrelsen och anses därmed ha lämnat rådet. Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter enligt §4, kan av rådsstyrelsen uteslutas ur rådet. Medlem kan dock inte uteslutas utan att dess styrelse/ansvarsgrupp skriftligen informerats i ärendet och givits möjlighet att yttra sig. Medlem utesluten enligt detta moment kan, efter skriftlig framställning, vinna återinträde efter beslut av rådsstyrelsen.

Moment 2:

Medlem som på annat sätt än vad som anges i §4 inte följer rådets stadgar eller eljest skadar rådets anseende, kan, efter förslag av rådsstyrelsen, av rådsmöte uteslutas ur rådet. Medlem kan dock inte föreslås för uteslutning utan att dess styrelse/ansvarsgrupp skriftligen informerats i ärendet och givits möjlighet att yttra sig.

Medlem utesluten enligt detta moment kan, efter skriftlig framställning, vinna återinträde efter beslut av rådsmöte.

§5 VERKSAMHETSÅR

Rådets verksamhetsår är kalenderår.

§6 RÅDSMÖTE

Vid års- och rådsmöte äger föreningar med fullvärdigt medlemskap låta sig representera med två röstberättigade ombud för det första hela eller påbörjade femtiotalet medlemmar samt med ytterligare ett röstberättigat ombud för varje helt eller påbörjat femtiotal medlemmar därutöver.

Förening får representeras av högst fem röstberättigade ombud. Associerad medlem äger rätt att närvara med två ombud. Ombud äger rätt att företräda endast en förening.

§7 ÅRS- OCH RÅDSMÖTE

Rådets årsmöte hålls i mars månad. Kallelse, dagordning och övriga handlingar skall av rådsstyrelsen sändas till anslutna föreningar senast 14 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden upptagas till behandling:

1 - Justering av röstlängden

2 - Mötets behöriga utlysande

3 - Val av ordförande för årsmötet

4 - Val av sekreterare för årsmötet

5 - Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6 - Fastställande av dagordning

7 - Rådsstyrelsens verksamhetsberättelse

8 - Revisionsberättelse

9 - Fråga om ansvarsfrihet för rådsstyrelsen

10 - Fastställande av medlemsavgift

11 - Faställande av arvoden

12 - Val av ledamöter i rådsstyrelsen

a) ordförande för ett år

b) sekreterare för två år

c) kassör för två år

d) val av en ledamot för ett år

e) val av en ledamot för två år

f) val av två suppleanter för ett år

13 - Val av två revisorer på två år och två revisorssuppleanter på två år

14 - Val av ledamöter och ordförande i valberedningskommittén

15 - Övriga ärenden som stadgeenligt väckts eller som rådsstyrelsen förelagt årsmötet.

I övrigt hålles rådsmöte då rådsstyrelsen finner det nödvändigt eller då för angiven frågas behandling skriftlig framställning undertecknad av minst 1/3 av anslutna föreningar med fullfärdigt medlemskap därom gjorts till rådsstyrelsen, som kallar till rådsmöte inom 20 dagar efter det framställningen gjorts.

  

§8 RÅDSMÖTETS BESLUT

Rådsmöte fattar beslut med enkel majoritet utom i frågor rörande ändring av stadgar, uteslutning av förening ur rådet eller återinträde av utesluten förening. Vid dessa frågors avgörande erfordras kvalificerad (2/3) majoritet.

§9 MOTIONER

Rätt att väcka motion till rådsmöte äger varje medlemsförening. Motioner måste, för att kunna upptas till behandling, vara rådsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året före årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande framlägga motionen för nästkommande ordinarie rådsmöte.

§10 STYRELSE

Rådets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt två suppleanter, vilka väljs av rådets årsmöte. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år, utom en ledamot som väljs för ett år, med växelvis avgång för halva antalet. Sekreterare och kassör bör inte väljas samtidigt. Rådets styrelse utser inom sig vice ordförande, vice sekreterare och firmatecknare.

Rådsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Om rådsstyrelseledamot anställes som tjänsteman av rådet upphör ledamotskapet i rådsstyrelsen.

§11 REVISORER

För granskning av rådets räkenskaper och förvaltning skall rådsmötet utse två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna skall avge berättelse över sin granskning till rådsmötet.

Revisorerna lämnar förslag till rådsmötet om arvoden för styrelsen.

§12 FÖRBEREDANDE AV VAL

Rådsmötet utser årligen en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

Valberedningen skall, med beaktande av vad i dessa stadgar sägs förbereda alla på rådsmöte förekommande val. Valberedningen skall framlägga sitt förslag för rådsmötet. Rådets medlemmar skall uppmanas att före den 1 februari till valberedningen nominera rådsstyrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter samt övriga funktionärer som avses väljas av rådsmötet. Valbar ledamot av rådets styrelse är person som är medlem i och rekommenderats av medlemsförening och som inte är anställd av rådet. Förening bör vara representerad med endast en ledamot i rådsstyrelsen. Vid rådsstyrelseval bör hänsyn tagas till att olika intresseinriktningar blir representerade.

§13 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande rådsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte.

§14 UPPLÖSNING

Upplösning av rådet kan endast ske om beslut därom fattas vid två på varandra följande rådsmöten, med minst fyra månaders mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie möte.

Vid beslut om upplösning skall rådsmötet även fatta beslut om rådets tillgångar.

Efter avslutat andra rådsmöte är rådet upplöst.